IPO heescht International PrüfungsOrdnung. Do gin d'Hënn an 3 Sparten ausgedild, Spuer, Ënneruerdnung, a Schutzdingscht.

Hei schaffen haaptsächlech Hënn aus de Gebrauchshunde-rassen (Schéiferhonn,Malinois,Rottweiler, a.s.w....)Fährtenprüfung 05.12.2015