Hondsschoul

Eis Hondsschoul ass an 2 opgedeelt, d'Welpeschoul an déi eigendlech Hondsschoul. Hei krit äre Mupp déii néideg sozial Kompetenzen a léiert de Grondgehorsam. E gut ausgebildtenen Hond ass e glécklechen Hond. Esou huet een e ganzt Hondsliëwen villl Freed a wéineg Stress!